Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

MINISTRÁNSOK

A ministráns (a latin ministrare = "szolgálni" igéből, aki az oltárnál szolgál) származik.

Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a Liturgiához. Ők segítkeznek a szentmisék alatt az atyának. a szentlecke, az olvasmány, felolvasásában, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. A ministránsok – rendszerint - híveink családtagjai, akik már otthonukból hozzák a rendszeres hitgyakorlatot, vagy ellenkező esetben családjukba viszik hitélményeiket. Diákjaink közül sokak lelkét megérinti az isteni hívás. Közülük többen meghallják és követik is lelkiismeretesen.

Fontos, hogy a ministráns szívében legyen mély vágy az Úr szolgálatára a hívek közösségében és a pap segítségére.

Olyan keresztényekké kell váljanak, akikről világosan felismerhető hogy a Mennyei Atya közelségében szolgálnak, önkéntesen és minden háttérbeli számítgatás nélkül. Viselkedésükben legyenek példaadók, mert mindent Krisztusért tesznek. A ministránsnak tudnia kell, hogy szolgálatával magasabb rendű feladatot végez mint, bármely másik társa, akik nem hajlandóak meghallani az isteni hívást. A hitbeli tudása jelentsen, több legyen, mint azoknak, akik csak hittanórákon vesznek részt.

A papi hívatás gyökerei rendszerint a ministránskorra vezetnek vissza. Tudniillik Papjaink legnagyobb része a ministránsok közül való.

Vezetőjük Gyárfás Gergely, nála lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének az oltárnál szolgálatot vállalni.

 

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT

 A Rózsafüzér Társulat kialakulása régi időre a 12. századra nyúlik vissza. 1480-tól kezdve adatok vannak arra, hogy a keresztények 15 titok segítségével elmélkedtek Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről. A hagyomány Szt. Domonkos nevéhez fűzi és a domonkos rendi szerzetesek terjesztették a leglelkesebben. Ezután vált népi ájtatatossággá, IV. Sixtus pápa fogadta el az egész egyház imádságává. Társulássá alakulása a jezsuitákhoz fűződik általuk az egész világon népszerű lett. A rózsafűzért (szentolvasót) imádkozó ember Mária szemszögéből és helyzetéből – valamint az ő segítségével igyekszik belépni az örömhír legfontosabb titkaiba. A népi zsolozsmának is nevezett imaforma igen alkalmas a folyton ismétlődő imaszöveg hátterében való elmélkedésre. II. János Pál pápa is lelkes híve és gyakorlója volt a rózsafüzérnek.

Településünkön több évtizede működik a Rózsafüzér Társulat. Jelenleg 17 koszorúban imádkoznak, naponta a tagok. Egy–egy csoport 15-20 fővel imádkozik, naponta 1 tizeddel minden tag. A tagok havonta kapnak új titkot imáikhoz a csoportok vezetőitől, a "Bokor anyáktól".

Mindenkit szeretnénk biztatni, nem nagy feladat, pár perc mindössze 1 tized elmondása, s milyen nagyszerű dolog, ezekből az egy rózsaszálakból naponta friss koszorú fonódik, mindannyiunk javára. Hiszen a Szűzanya is ezt kéri tőlünk nap mint nap, válaszoljunk hát szavára!

A Rózsafüzér Társulat vezetője Sike Lászlóné, a csoportba bárki jelentkezhet, aki szívesen imádkozza a rózsafűzért.

 

A KERESZTÉNY CSALÁDOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

„mi is magvetők vagyunk, akik arra kapunk meghívást, hogy Isten szavát hirdessük a világban.”

A Keresztény Családok Jövőjéért Alapítványt 2001. februárjában jegyezte be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság. Létrejöttét annak köszönhetjük, hogy néhány azonos szemléletű, gondolkodású családban megfogalmazódott az az igény, hogy rendszeres összejöveteleken, örömteli együttléteken erősítsük egymást, a tapasztalatok kicserélésével segítsünk a problémák megoldásában.

A Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány feladata, minél több helyre eljuttatni az Alapítvány által felvállalt alapvető keresztény értékeket, ezáltal terjesztve és képviselve a Bibliában megfogalmazott eredeti tanítást. Közösen munkálkodunk az egészséges életvitel, az erkölcs, családvédelem, emberi kapcsolatok helyes irányba terelése, a társadalom értékeinek megőrzése, a rászorulók támogatása, és a Közösségi ház üzemeltetése, elsősorban a katolikus közösségek és csoportok számára.

Szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét a család összetartó erejének fontosságára, az emberi kapcsolatok megbecsülése és tisztelete az egyház tanítása alapján.

A keresztény családok megerősítése, ennek megfelelő programok, rendezvények, előadások szervezése, finanszírozása.

Céljainkat és feladatainkat úgy próbáljuk megvalósítani, hogy az emberek megértsék a gyakorlatban az egymásra utaltság fontosságát, megtapasztalják az összefogás varázsát és erejét, megtapasztalják a közösséghez tartozás gyönyörűségét, és felelősséget érezve másokat is segítsenek ezen az úton.

Küldetésünk: A Krisztusi szeretet parancsának megvalósítása ezen belül különösen az elesettek, a szegények, a gyermekek, az ifjúság, a betegek, a bármely okból hátrányos helyzetűek (személyek és csoportok) segítése.

Az eltelt évek bebizonyították, hogy mekkora szerepe van Alapítványunknak városunkban. A mai virtuális világban sokkal nagyobb szükség van az ilyen jellegű közösségekre, mint bármikor.

A közös együttlét a gyerekek és szülők kapcsolatának javulását eredményezi, a különböző korcsoportok jobban összehangolódnak. Rendezvényeinken személyes barátságok kötődnek, hiszen több gyermek már más iskolába jár. (célcsoport: 0-18 éves gyerekek, és szüleik, nagyszüleik, kb.50 fő)

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke Hamkóné Juhász Alida, tagjai és önkéntes munkásai között van tanár, óvónő, szociális munkás, egészségügyi dolgozó. Az ő segítségükkel, szakértelmükkel tervezzük meg és bonyolítjuk le programjainkat.

 

 

SZENT RITA IMACSOPORT

 

  szent_rita_3.jpg

A Szent Rita Imacsoport, 2021. május 23-án alakult, pünkösd hétfőjén a Szentlélek kegyelmét kérve, a csoport tagjaira. Ez az imacsoport egy lelki közösség, amely kéthetente találkozik a Közösségi Házban a Parókián, szentmisével egybekötve.

Célja a hit megerősítése a csoporttagok örömének és nehézségeinek megosztása és hordozása az imádság által. Lelki feltöltődést nyújt, a tagoknak egy-egy zarándokút, kirándulás, szalonnasütés, vagy más közös program szervezése is. Bárkit szívesen lát a csoport, aki szeretne csatlakozni.

A csoport nevét, védőszentjéről, Szent Ritáról kapta. Ő a pártfogója mindazoknak, akik közbenjárását kérik Jézusnál és a Szűzanyánál, bármely szükségükben. Támasza azoknak, akik megoldhatatlan ügyekben bizalommal fordulnak hozzá. A lehetetlen dolgok, kétségbeejtő helyzetbe került emberek, és az anyák védőszentje, a feltételnélküli szeretet és az odaadás példaképe is egyben.

Szent Rita 1381 körül született az Olaszországi Rokkaporénában. Idős szülei sok imádság által hosszú idő után kapták Őt ajándékba. Isten azért választotta, hogy minden korban a ragyogó női erény a mintaképe lehessen. A tövises utakon rózsát fakasszon mások számára. Több csoda is történt élete folyamán: már bölcsője mellett összeforrt annak a férfinak a sarlóval elvágott keze, aki a segítségére sietett, hogy megmentse a méhektől melyek rajban szálltak az alvó csecsemőre. Korán férjhez kellett mennie, szelídségével férje rossz természetét sikerült legyőznie és lelkét Istenhez vezetnie, férje gyilkosának megbocsájtania, gyermekeit lecsendesítenie a bosszúállás vágyáról, majd a viszálykodó családtagjait kibékítenie. Miután sok fájdalom árán elszakadtak födi kötelékei. Férje és fiai halála után, szerette volna régi vágyát beteljesíteni, hogy kolostorba léphessen és apáca lehessen., de özvegysége miatt többször is visszautasították. Végül csodálatos módon, bejuthatott a kolostor falai közé, így az Ágostonrendi nővéreknek be kellet fogadniuk maguk közé. Mindenki javáért feláldozta életét, türelmes, szelíd és alázatos volt. A csodák itt is folytatódtak: a kiszáradt szőlőtőkét életre fakasztotta. Egy napon a feszület előtt térdelve kérte, hogy Jézus egy töviskoronájának egy tövise a homlokába fúródjon, ezáltal mély sebet kapott, amelyet 15 éven át, haláláig hordozott. Betegségei, böjtölései azonban egyre felemésztették erejét. 1447.május 22.-én, halt meg ezt egy kézzel nem érintett harang hirdetette. Teste nem indult romlásnak, a mai napig is Casciában a Szent Rita templomban őrzik. Már a nép halála előtt szentnek tisztelte, halála után 1626.-ban boldoggá, 1900-ban pedig szentté avatták. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartották és tartják a mai napig.

Rózsafűzére a Szent Rita rózsafüzér, a szemlélődő imádság eszköze, amellyel az Ő közbenjárását kérhetjük. Felépítése: egy Szent Rita éremből, és három hetedből,a hetedek előtt egy-egy szemből áll.

Az éremre a hiszekegyet, az egy-egy szemekre a Miatyánkot, a három heted szemeire az Üdvözlégyet imádkozzuk Szent Rita közbenjárását kérve Jézusnál, hogy bűneinket megbocsássa, testi-lelki rossztól megoltalmazzon, minden bajunkban megsegítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… lezárva.

Jelképe a piros rózsa, amelyet Rita januárban kért halálos ágyán az unokahúgától édesanyja sírjáról. Csodával határos módon, a hóban és hidegben is virított. Rita megkapta ezt a rózsát majd hálát adott Isten szeretetének jeléért, és öröklétre szenderült.

Szent Rita ünnepét minden évben május 22.-én tartják az Olaszországi Casciában. Ilyenkor a hívek piros rózsát visznek a templomba és megáldatják a szentmisén, majd elviszik beteg hozzátartozójuknak, (mivel a rózsa a beteg és a hozzátartozók alázatos imáját jelképezi), Szent Rita közbenjárását kérve. A megáldott rózsa csodája volt, hogy átadásakor a beteg gyógyulása megtörtént.

Szent Rita szavaival élve: „a hit és az ima ez a két egység, ami mindig velünk van a legnehezebb helyzetben is, csak élnünk kell vele”.

Szűcsné Szabó Erika

  

 

Boldog Gizella Karitász Csoport

Az első Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németországi Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye.

A katolikus plébániák köré csoportosuló hívő emberek közössége karitász csoportokat alakított

A Karitász kezdetei és megszületése Magyarországon:

1931 - Serédy Jusztinián bíboros Mihalovics Zsigmond érseki biztos vezetésével megalakítja a budapesti karitászt.

1931 - Minden egyházmegyében megalakulnak az egyházmegyei és plébániai karitász csoportok.

1938 - Actio Catolica egyik szakosztályaként működik a karitász.

1950-ben feloszlatja a kommunista vezetés, Mihalovics Zsigmondot 10 év börtönre ítélik. A karitász a plébániákon illegalitásban tovább él.

Kényszerű szünet után 1990-ben egyházi jogi személyként szerveződött újra és bekapcsolódott a nemzetközi karitász hálózatba.

2015. január 28-án Borsodnádasdon 12 fővel megalakult a Boldog Gizella Karitász Csoport. Jelenleg csoportunk 6 tagjával és 3 állandó segítővel végezzük munkánkat.

Az Egri Főegyházmegyében 2021-ben 67 plébániai karitász csoportban 956 önkéntes tevékenykedett.

A Katolikus Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, amely a munkáját az Egyház nevében és az evangélium szellemében végzi. A Karitász önálló jogi személyiséggel bíró nonprofit karitatív szervezet, amely politikamentesen, fajra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül segít a rászorulókon.

A segítő munkánk súlyponti területei:

  • Idősek és betegek: otthonukban és intézményben.
  • Családok: rászorultság alapján.
  • Hajléktalanok.
  • Szenvedélybetegek: intézményünk a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (egerrev.hu)
  • Fogyatékkal élők.
  • Nemzeti kisebbségek: határon túli és hazai rászoruló kisebbségek családjai.
  • Menekültek.
  • Katasztrófák: természeti- és egyéb katasztrófák áldozatai, akik nem rendelkeztek biztosítással.

KARITATÍV SZOLGÁLATUNKAT ADOMÁNYOKBÓL VÉGEZZÜK.

A segélyszervezet 2011-től korábban kialakult tevékenységét további programokkal bővítette. Így indult el az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű szolidaritási akció, a „Tárjátok ki szíveteket” adventi segélyprogram, a „Vár a nyár” gyermektáboroztatási, és a „Legyen öröm az iskolakezdés” beiskolázási segélyakció, a krízishelyzetben élő családokat segítő „Lak6” program és a „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűjtés, továbbá az „Öngondoskodó háztartások” szép otthonok és a zöldellő kertek program.

A Boldog Gizella Karitász Csoport 2021. évben megközelítőleg 1.000.000,- Ft értékű adományt (tartós élelmiszer, pelenka, vetőmag, tűzifa stb.) osztott ki és 300 rászoruló családot támogatott különböző módon, bekapcsolódva a fentebb említett programokba.

Továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat, elsősorban tartós élelmiszereket, lábbeliket, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékokat.

Caritas Christi urget nos! - Krisztus szeretete sürget minket! (2Kor 5,14)

Mudriczki Melinda
csoportvezető   

Ön itt van: Home Városunk Egyház Közösségek
X

Right Click

No right click